Vydané knihy 2009

GIF - 8.3 kb

Alanova válka I. / Emmanuel Guibert

Překlad : Alena Jurion

Nakladatel : MEANDER

Vypravěčství Alana Copea, amerického veterána z druhé světové války, fascinovalo francouzského komiksového tvůrce Emmanuela Guiberta natolik, že začal vzpomínky svého přítele na mládí v armádě zachycovat do podoby komiksu. Válka v jeho podání je řetězcem z malých, nikoli velkých dějin – paměť vydává jednotlivé scény a portréty lidí, vzpomínky na každodenní život. Způsob, jímž Alan vypráví, společně s Guibertovou někdy úspornou, jindy fotograficky dokumentární kresbou vyvolává dojem, že jsme jako posluchači přímo přítomni jeho vyprávění a obrazy naplněné sugestivní atmosférou se rodí v naší mysli.
Na válce podle Alana není nic velkolepého ani hrdinského. V souhrnu oněch „skrz naskrz pravdivých okamžiků“ však každá událost hraje roli jakéhosi paměťového paliva. Guibert nám tak kromě faktů nabízí i sledování mechanismu paměti „v akci“. Originální, přesné a citlivé zpracování je pak dílem vytříbené grafické alchymie, jejíž ingredience jsou buď povahy přísně dokumentární, jindy zas jen zlehka nahozené autorovou představivostí.
První z celkem tří komiksových knih, v nichž americká armáda pronikne do válečné Evropy i do květnové Prahy, zachycuje Alanův vojenský výcvik ve Spojených státech v letech 1943–45 a uzavírá se v okamžiku vylodění ve francouzském Le Havru. Alanova válka vyšla v mnoha jazycích a dočkala se opakovaných vydání.


Oblý a Pelech / Raymond Queneau

Překlad : Jiří Pelán

Nakladatel : Volvox Globator

Po Svízeli, Dětech bahna, Zazi v metru, Modrých květech a řadě dalších Queneauových suverénních románových vyprávění se českému čtenáři dostává do ruky ve Francii teprve nedávno vydaná raná hříčka Oblý a Pelech (Hazard et Fissile). Text, který zřejme pochází z konce dvacátých let a výrazně jej ovlivnila autorova surrealistická zkušenost a četba Fantomase, se na první pohled značne liší od autorových ostatních próz.
České vydání je jedním z prvních mezinárodních vydání vůbec.


GIF - 6.6 kb

Francouzský institut v Praze 1920-1951 ; mezi vzděláním a propagandou / Jiří Hnilica

Překlad : Jiří Hnilica

Nakladatel : Karolinum

Francouzský institut je významnou zahraniční institucí s téměř stoletou tradicí. Mezi lety 1920-1951 se stal hlavním svorníkem česko-francouzských kulturních vztahů. Od založení hledal svou pozici v rámci kulturní diplomacie a politických vztahů mezi oběma zeměmi, hledal své místo mezi "vzděláním" a "propagandou".


GIF - 10.5 kb

Tíže a milost / Simone Weil

Překlad : Alan Beguivin

Nakladatel : Kalich

První dílo francouzské filosofky, teoložky a odborářky představuje sborník zdánlivě neuspořádaných úvah, myšlenek a aforismů, které však tvoří promyšlený celek, tematicky rozdělený do 39 oddílů, jejichž základními stavebními kameny jsou zlo, láska, prázdnota, oproštění, vůle, Bůh, ateismus, krása, spravedlnost, smysl života. Formulace se vyznačují přímostí, provázaností, až obsesivní "wittgensteinovskou" metodou, jíž jednotlivá temata zkoumá z ruzných stran. Vybízejí k meditaci. Ve své intimnosti naznačují specifický vývoj, kterým tato autorka židovského původu prošla (od mládí v buržoazním prostředí po práci v továrně a na statku, od marxismu přes příklon k anarchismu až po výrazný obrat ke křesťanství, ale i k hinduismu a dalším věroukám). Její zásadně nedogmatická, otevřená mysl v tomto díle osciluje kolem zásadní otázky spásy: jak uniknout tomu, co nás táhne dolů? Jak prohlásil filosof Gustave Thibon, jemuž Simone Weilová před odjezdem do Anglie, kde roku 1943 zemřela, předala rukopisné poznámky, z nichž poté připravil k prvnímu vydání (1947) dílo s názvem Tíže a milost tak, jak je známe, nejde v této knize "o filosofii, nýbrž o život". Především pak o úvod do díla velké myslitelky 20. století.


JPEG - 7.1 kb

Francouzská galantnost / Claude Habib

Překlad : Lena Arava Novotná

Nakladatel : Academia

V šesti kapitolách autorka čtenáře seznamuje s významem i historickým, literárním, společenským a obecně kulturním vývojem galantnosti, tj. pojmu reprezentujícího určitý vztah mezi muži a ženami. I když bývá galantnost tradičně spojována s Francií – kde se skutečně, vlivem krále Ludvíka XIV., rozvinula a stala nepsanou normou pro život nejprve dvorské a postupně veškeré aristokracie a společenských elit především v druhé polovině 17. a v 18. století –, její význam a vliv přesahují časové i geografické omezení. Navzdory „vyčpělostí“ či staromódnosti, jimiž může galantnost zavánět v dnešních „a-sexuovaných“, individualistických a konzumních společnostech, se autorka pokouší – po kritickém zhodnocení – i o její nadčasovou obhajobu: galantnost je možná jednou i jedinou z metod obnovení vzájemného respektu mužů a žen, regulace odlišných projevů sexuální touhy, řešení individuálních problémů sexuální identity, ale i cestou osobního štěstí, společné tvořivosti a tedy „politického“ významu.


JPEG - 33.1 kb

Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách / Václav Černý

Překlad : Václav Černý

Nakladatel : Academia

Kniha Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách je druhým vydáním původní antologie starofrancouzských historických a memoárových textů, které před téměř půlstoletím vybral, přeložil a pečlivě okomentoval přední český romanista a literární historik Václav Černý (prvně vyšla pod názvem Staré francouzské kroniky roku 1962). Výběrem ukázek (od autorů jako Wace, Nogent, Villehardouin, Joinville, Froissart, La Marche, Chastellain aj.) a dokumentů (např. z procesu s templáři, dopis Jany z Arku českým husitům) zmapoval téměř pět století dějepisné a memoárové literatury staré Francie až do počátků renesance. Svěžím překladem, při snaze zachovat autenticitu originálu, i vyhledáním autorů osobitého slohu, s intencí k subjektivnímu vyjádření, které napomáhá vidět anonymní středověk v pestré plasticitě, vytvořil zakladatelské a neopakovatelné dílo, zdroj poučení pro řadu dalších generací.
Nové vydání antologie významně obohacuje předmluva-esej od současného medievisty a vysokoškolského pedagoga Martina Nejedlého, který se v ní zamýšlí nad koncepcí knihy i osobností Václava Černého a z hlediska nových poznatků doplňuje informace o zařazených autorech a duchovní podstatě jejich díla v rámci francouzského historického písemnictví.


JPEG - 3.7 kb

Jak dosáhnout počestnosti, sedm povídek / Marcel Jouhandeau

Překlad : Věra Dvořáková

Nakladatel : Triáda

Podstatným zdrojem vypravěčského díla francouzského spisovatele Marcela Jouhandeaua (26. 7. 1888 – 8. 4. 1979) je rodné městečko Guéret v Limuzínsku. Autor je časem přezval na Chaminadour. Jouhandeau zachycuje skutečné, žijící postavy. Ale vybírá si, sahá po tom, v čem postřehuje metafyzický přesah, onu polohu „na hraně“, na ose mezi dobrem a zlem, nebem a peklem, s níž má tak silnou osobní zkušenost. Jeho styl tím získává zvláštní osobitost, jakousi přímočarost a někdy až krutou strohost, jež bez potřeby jakéhokoli autorského komentáře dokáže ukázat realitu zároveň i s jejím metafyzickým dosahem. Výstižně to vyjádřil Jouhandeauův velký obdivovatel, literární kritik a historik Gaëtan Picon: „Jouhandeauovy postavy jako by vždy obestíralo něco posvátného: každé jejich gesto je obřad a zapojuje se do ceremoniálu věčnosti. Ať je to vrah, cizoložník, sodomita, nebo kněz pozdvihující hostii, všechno na této zemi, kde se Nebe střetá s Peklem, je posvátné. Tak jako je Chaminadour místem, >kudy prochází, zakotven v pekle, Jákobův žebřík a od hvězdy ke hvězdě stoupá až k věčnosti<, Jouhandeauův vesmír tvoří symbolická hierarchie, v níž každá věc je na tom místě, jaké bude zaujímat na věčnosti.“ Celistvost spočívá u Jouhandeaua vždy ve smyslu. K jeho zachycení někdy stačí i jen krátká scénka nebo jedna jediná zaslechnutá věta, jedno spatřené gesto. Vzniká tak určitá mozaikovitost, vypravěčský útvar typický zvláště pro tři díly Chaminadouru. O výběru z Jouhandeauových próz do této knihy proto rozhodovala mimo jiné i snaha nabídnout v nich ucelené příběhy a upozornit tak případně i širší okruh čtenářů na autora u nás dnes prakticky zapomenutého – který však kdysi upoutal pozornost například Bohuslava Reynka (v jehož překladu a s jehož ilustracemi vyšla v roce 1930 Jouhandeauova drobná próza Astaroth aneb Noční návštěvník) nebo Josefa Heyduka (překladatele Jouhandeauových vzpomínek z mládí, vydaných v roce 1940 pod názvem Kvetoucí šalvěj).


GIF - 12.9 kb

Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita. / Françoise Mayer

Překlad : Helena Beguivinová

Nakladatel : Argo

Kniha francouzské historičky a socioložky Francoise Mayer Češi a jejich komunismus představuje první pokus o reflexi české historické paměti komunismu, formující se v průběhu 90. let 20. století. Cenná je především v tom, že k tématu přistupuje jak na základě francouzského bádání týkajícího se paměti Vichy a francouzské kolaborace za druhé světové války, resp. na základě francouzského vyrovnávání se s ní, tak bez předsudků vůči českému prostředí, v němž se v různých sociálních a politických světech utvořilo několik svébytných pamětí komunismu. Mayer je nehodnotí, nýbrž mapuje a zkoumá z hlediska jejich aktérů, z hlediska jejich motivací, promítajících se do pozitivních, negativních i neutrálních pamětí komunismu.
Podle jejího názoru se v českém prostředí střetávaly a nadále střetávají tři základní diskurzy minulosti: politických vězňů 50. let, disentu 70.-80. let (reformních komunistů, katolíků a undergroundu) a nomenklaturních komunistů normalizačního období. Na základě společenského ohlasu těchto diskurzů dospívá k závěru, že diskurz disentu 70.-80. let z mnoha důvodů překryl diskurz politických vězňů 50. let. S tím úzce souvisí velmi složitá a zdlouhavá cesta uznání tzv. třetího odboje, jenž v českém společenském povědomí nikdy nedošel obecného uznání a nepodařilo se mu prosadit v politické přítomnosti 90. let a nastolit vyrovnání se s komunismem jako celospolečensky nosné téma.
Velkou pozornost autorka věnuje i debatám o spolupracovnících StB, o oprávněnosti lustračního zákona a o společenské potřebě a přijatelnosti zveřejnění spolupracovníků StB, přičemž hlas dává jako kritikům, tak postiženým, kteří se mnohdy ze dne na den změnili z hrdinů v kolaboranty. Spolu s tím pak vůbec poprvé nastoluje i téma psaní dějin komunismu českými historiky v 90. letech 20. století a vedle toho i otázku reflexe českého historiografie 50.-80. let 20. století, resp. problém vyrovnávání se historiků se svojí vlastní pamětí. Knihu Češi a jejich komunismus můžeme tedy vnímat jako zrcadlo nastavené na rozdíl od dnešní publicistiky české společnosti nepokřiveným, kritickým a zároveň i polemickým a hledajícím způsobem.


GIF - 11.4 kb

Běhat / Jean Echenoz

Překlad : Jovanka Šotolová

Nakladatel : Mladá Fronta

Hlavním hrdinou posledního románu slavného francouzského spisovatele je běžec Emil Zátopek. Echenoz popisuje reálie i atmosféru závodů a životních osudů českého vytrvalce citlivě a přitom zábavně a vytváří tak portrét muže, kterého celý svět znal jako nepřekonatelného šampiona. Emil nenávidí sport, ale nemá jinou volbu. Získává jednu medaili za druhou, překoná osm světových rekordů a celý svět mu tleská. Má specifický styl běhu i tréninkové metody. Stává se ikonou socialismu, která jen jednou stojí na špatné straně. Při Pražském jaru vyzývá na Václavském náměstí ruského tankistu, aby se vrátil domů. A následuje tvrdý trest. Echenozův román je nejen poctou českému sportovci, ale současně strhující parabolou komunistické diktatury.
JEAN ECHENOZ (*1947 v Orange) je jedním z nejvýznamnějších současných francouzsky píšících prozaiků. Dosud vydal dvanáct románů, za které získal řadu literárních cen, včetně dvou nejprestižnějších ? v roce 1983 cenu Médicis za román Cherokee (česky 1996) a v roce 1999 Goncourtovu cenu za román Jdu (česky 2003).


GIF - 9.7 kb

Rekviem za Východ / Andreï Makine

Překlad : Drahoslava Janderová

Nakladatel : Paseka

Nový román francouzského prozaika ruského původu je jakýmsi pandánem k Francouzskému testamentu, jímž byl Makine před časem představen českým čtenářům. Jeho protagonista, vojenský lékař, který se nechal najmout do služeb sovětské rozvědky, se tváří v tvář rozpadu Sovětského svazu a změně režimu ocitá před rozhodnutím, zda pokračovat v dosavadní práci, a jeho vzpomínky a úvahy se v autorově podání stávají jakousi rekapitulaci sovětských dějin dvacátého století. Románem, sledujícím osudy tří generací vypravěčovy rodiny, přitom prolíná řada silných příběhů zasazených do širšího kontextu ruské občanské války, druhé války světové i současnosti, poznamenané rozpadem jistot spojených se zanikajícím sovětským režimem. Tak jako ve Francouzském testamentu, i v nové knize se Makine projevuje jako suverénní vypravěč schopný okouzlit čtenáře poetickým a přitom úsporným jazykem i emočně silnými výjevy, aniž by sklouzl k topornosti či patetičnosti. I pro tyto kvality patří Rekviem za Východ bezpochyby k tomu nejvýraznějšímu z jeho dnes již rozsáhlého díla.


JPEG - 7.2 kb

Válečný reportér / Patrick Chauvel

Překlad : Anna a Erik Lukavští

Nakladatel : Garamond

Strhující svědectví světoznámého fotoreportéra o lidské krutosti i solidaritě. Patrick Chauvel popisuje osobně prožité příběhy z osvobozeneckých a občanských válek od Šestidenní války v Izraeli po Čečensko. Po Izraeli následovaly konflikty ve Vietnamu, Kambodži, Irsku, Eritrey, Libanonu, Angole, Mosambiku, Íránu, Panamě, Haiti a v Čečensku. Byl několikrát vážně zraněn, v Libanonu dokonce odsouzen k smrti, s prchajícími Haiťany zažil ztroskotání.
Všude musel Chauvel přihlížet nejen dojemným okamžikům lidské soudržnosti či nádheře dalekých měst a divokých krajin, ale i barbarství, zvířecímu násilí, krutostem, popravám, lynčování, davovému šílenství.


JPEG - 14.2 kb

Tajemství / Philippe Grimbert

Překlad : Helena Beguivinová

Nakladatel : Havran

Philippe Grimbert (1948), úspěšný fr. spisovatel a psychoanalytik. Jeho román Tajemství se ve Francii dočkal již 7. vydání a podle něj natočil Claude Miller v roce 2007 stejnojmenný film s Cécile de France a Patrickem Bruelem v hlavních rolích. Román je silnou osobní výpovědí jednoho neduživého, ale inteligentního a vnímavého jedináčka, který tuší, že není tím synem, jakého si jeho rodiče přáli. A tak si vymyslí silného bratra, jenž se postupem času stane jeho sokem. Prostřednictvím vlastní představivosti si však vymyslí nejen jeho, ale i okolnosti seznámení svých rodičů. Jednou však na půdě narazí na jakousi hračku neznámého dítěte, začne pátrat a z neexistujícího bratra se nečekaně stane bratr skutečný… Příběh se však netýká jen jedné židovské rodiny, která prožila za války svoji tragédii, nejde ani tak o příběh osudové lásky otce hlavního hrdiny a objevování vlastních kořenů, ale spíše o postupné odhalování celého řetězce na sebe navazujících tajemství, která velice sugestivně vypovídají o tom, co všechno může vytvářet život.


GIF - 3.1 kb

Africké dojmy / Raymond Roussel

Překlad : Miroslav Drozd

Nakladatel : Dauphin

Narozen 20. ledna 1877 v Paříži, hudebně nadaný Raymond Roussel vystudoval konzervatoř, ale již velice záhy se cele oddal poezii. V roce 1897 vydal svůj první román ve verších (La Doublure), jehož naprostý neúspěch se stane příčinou neurastenie z níž se již nikdy nevyléčí. Přesto však v roce 1904 publikuje pod názvem La Vue tři poémy, v nichž cestou deformací slov objevuje asonance a myšlenková zřetězení, jež se stávají procedurou tvorby zvláštního a neslučitelného světa, poznamenávající jeho dva zásadní romány Impressions d’Afrique (1910, rok, kdy se v karlovarském hotelu Pupp míjel s Clemenceauem) a Locus Solus (1914). Jejich vydání nevzbudilo ani ten nejmenší zájem. Ve snaze po uznání obrací se Roussel k divadlu. Jeho obrovské osobní bohatství mu umožňuje, aby na vlastní náklady provedl jejich divadelní adaptace. Podařilo se mu vyvolat mohutný skandál. Veřejnost i kritika ho považují za blázna, mladí surrealisté v něm spatřují génia. Financování divadla a vydávání knih ho přivádějí na mizinu. Stačí ještě redigovat posmrtně vydanou knihu Jak jsem psal některé své knihy a 14. července 1933 završí život v palermském hotelu, ve kterém Wagner komponoval Parsifalai, sebevraždou.


JPEG - 37.6 kb

Poetika prostoru / Gaston Bachelard

Překlad : Josef Hrdlička

Nakladatel : Malvern

Gaston Bachelard, jeden z nejvýznamnějších francouzských filozofů 20. století, rozvíjí v "Poetice prostoru", své nejznámější knize, osobitou fenomenologii básnického obrazu. Navazuje tu na své starší poetiky čtyř živlů, ale zaměřuje se především na intimní prostory - místa, která obýváme, kde nacházíme klid a bezpečí. Od ústředního obrazu knihy, obrazu domu, přechází Bachelardova meditace ke skříňkám, ulitám či koutům a dochází k obrazům, v nichž se niterný prostor stává nekonečným.


JPEG - 13.6 kb

Holčička a cigareta / Benoît Duteurtre

Fayard 2005

Překlad : Růžena Ostrá

Nakladatel : Atlantis

Proti světu plovoucímu v katastrofálně znečištěném vzduchu, žvanícímu o ekologii a zavalovanému všemožnými zákazy, proti vládě nevychovaných dětiček se hrdina knihy, čtyřicátník zaměstnaný na magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí na záchod potají vykouřit cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou a tím pro něj začíná pekelná spirála vyšetřování, věznění a marné snahy obhájit se účastí v apokalyptické televizní show...


JPEG - 3.1 kb

Zastihla je noc. Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938 – 1945 / Anna Pravdová

Les artistes tchèques en France pendant la Seconde Guerre mondiale

Překlad: Anna Pravdová, Lenka Zemanová

Nakladatel: Opus, Národní galerie

Publikace Anny Pravdové, Zastihla je noc – čeští výtvarní umělci ve Francii / 1938–1945, jež je výsledkem několikaletého bádání v českých, francouzských a jednom americkém archivu, zkoumá společenské a umělecké souvislosti pobytu českých výtvarných umělců ve Francii v době druhé světové války. Povaha česko-francouzských vztahů se s historickým vývojem měnila; za jejich zlatý věk je považováno období mezi dvěma světovými válkami, kterému byla už mnohokrát z nejrůznějších hledisek věnována pozornost, za jejich dočasný konec pak podpis mnichovské dohody. A právě tímto momentem začíná tato studie.


JPEG - 3.3 kb

Brechtova milenka / Jean-Pierre Amette

La Maîtresse de Brecht, Albin Michel 2003

Překlad: Růžena Ostrá

Nakladatel: Atlantis 2009

Románový příběh o Bertoltu Brechtovi, který se v roce 1948 vrátil z exilu, a mladé krásné herečce Marii Eichové, agentce Stasi, začíná v roce 1948 v poválečném Východním Berlíně... Francouzský prozaik, dramatik a literární kritik Jacques-Pierre Amette (nar. 1943) byl za tuto knihu v roce 2003 vyznamenán prestižní cenou Prix Goncourt.
Německý dramatik Bertolt Brecht (1898—1956) po letech v exilu přijel v roce 1948 do Východního Berlína. Rozhodl se rozbít svůj umělecký stan v Německé demokratické republice. Ostře protikapitalisticky angažované divadlo, jaké vyznával, mělo v tamním režimu naději stát se oficiální státní scénou štědře podporovanou i v poválečné bídě.
Naděje se splnila. Brecht vytvořil z vlastních her inscenace, které mu založily věhlas trvající dodnes. Státní podpora umožňovala vést život loajálního prominenta, pěstovat mimomanželské vztahy, které jeho žena Helena Weigelová tolerovala, a budovat kolem sebe exteritoriální atmosféru.
Narážel však na stále větší obtíže. Jeho předváleční druzi jej dali hlídat všudypřítomnou Stasi a s jeho poetikou se nesmířili. Byl nejen státně vydržován, ale zároveň trpěn jako nevypočitatelný cizorodý živel.
Brecht cítil, že jeho srdce dosluhuje.
Tak prožíval uměleckou sklizeň a zároveň obklíčení ideologickými dogmatiky a fízly.
Román Brechtova milenka vychází ze znalosti reálií, postavu Brechtovy milenky a spolupracovnice Stasi Marie Eichové si však Amette dovedně vymyslil. Křehce ironické tóny tím zdařile kontrapunktoval smutkem nad posledními lety chytrého a úspěšného umělce.


GIF - 10 kb

Zrození biopolitiky / Michel Foucault

Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979, Seuil 2004

Překlad: Petr Horák

Nakladatel: CDK 2009

V roce 1978 otevřel Michel Foucault na Collège de France v Paříži přednáškový kurz, jehož tématem měla být „biopolitika", tedy vládní praxe, která se od 18. století pokoušela racionalizovat problémy populace spojené se zdravím, hygienou, porodností, dlouhověkostí apod. Foucault se rozhodl pojednat nejprve o politicko-filosofickém rámci, v němž se zmíněné problémy objevily a pro nějž byly velkou výzvou - o liberalismu. Téma liberalismu a liberální technologie vládnutí zaujalo Foucaulta do té míry, že nakonec celý kurz věnoval pouze jemu. Kniha Zrození biopolitiky tak podává zajímavý a podnětný rozbor, analýzu i komparaci klasického liberalismu 18. století a liberalismu 20. století v jeho dvou podobách, jimiž jsou německý ordoliberalismus a zejména americký neoliberalismus. Jelikož jde o záznam přednášek, má čtenář možnost zakusit půvab autorova mluveného slova.


GIF - 13 kb

Alabama song / Gilles Leroy

Alabama song, Mercure de France 2007

Překlad : Alexandra Pflimpflová

Nakladatel : Euromedia group – Odeon 2009

Románová biografie o vztahu velkého amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda a Zeldy Sayrové se odehrává od jejich seznámení v Alabamě roku 1918 až po Zeldinu smrt - uhořela v psychiatrické léčebně roku 1943, tři roky po Scottově smrti. Tihle dva založili a tvořili "ztracenou generaci" 20. let, éru jazzu, alkoholu, sexu a drog. Fascinující příběh zničujícího i mimořádně naplněného vztahu viděný ženskýma očima. Autor získal za román v roce 2007 prestižní Goncourtovu cenu.


GIF - 11.1 kb

Mythologica IV – Nahý člověk / Claude Lévi-Strauss

Mythologiques IV – L’Homme nu, Plon 1971

Překlad : Helena Beguivinová

Nakladatel : Argo 2008

Závěrečný, nejobsažnější díl tetralogie nejprve rozebírá indiánské mýty (tentokrát převážně severoamerické) metodou strukturální analýzy jako tři předchozí díly. Ukazuje se, že navzdory nesmírným rozdílům v kultuře a životním prostředí populací obou Amerik zapadají vzájemně propojené prvky jejich mýtů do jednoho koherentního obrazu, v němž mají své místo a funkci i ty zdánlivě nejabsurdnější detaily. V obsáhlém finále autor nejen obhajuje svou metodu, nýbrž podobně jako ve Smutných tropech uvažuje o místě člověka na zemi.


GIF - 7 kb

Totální chaos / Jean-Claude Izzo

Total Khéops, Gallimard 1995

Překlad: Milena Fučíková

Nakladatel: Fra 2009

Fabio Montale je poněkud zvláštní inspektor. Z jeho klidného života policisty ho náhle vytrhne dvojnásobná vražda. Staré přátelství vypluje na povrh a zabrání mu v řádném plnění policejních povinností. Síla vzpomínek na vlastní mládí se projeví intenzivněji než únava z vlastního života… Kultovní Marseillská trilogie právě začíná. Všechny tři díly jsou dobře známé i divákům České televize, kde miniseriál Fabio Montale již několikrát běžel. I přes nesporné charisma Alaina Delona v hlavní roli však filmová verze nedosahuje kvalit knižní předlohy. Vášniví příznivci knižní trilogie prý dokonce vyšli po jejím uvedení do ulic, aby tak dali najevo nesouhlas s “przněním” kultovního díla.


JPEG - 9.3 kb

Svědkové budoucího času / Pierre Bouretz

Témoins du futur, Gallimard 2003

Překlad: Martin Pokorný

Nakladatel: Oikoymenh 2009

Autor v sérii devíti rozsáhlých esejů interpretuje myšlenkový vývoj významných židovských myslitelů 20. století s důrazem na otázky týkající se židovské identity: zjevení a zákon, naděje a spása, úcta k jinakosti a zákaz zobrazování. Tematické rozpětí sahá od novokantovského systematika H. Cohena přes filosofickou theologii F. Rosenzweiga či M. Bubera, svébytný marxismus W. Benjamina či E. Blocha, kabalistická zkoumání G. Scholema či politickou filosofii L. Strausse až po úvahy nedávno zesnulých filosofů H. Jonase a E. Lévinase. Kniha vyjde ve třech, samostatně neprodejných svazcích. 376, 392 a 388 stran.


GIF - 14.9 kb

- Erotický potenciál mé ženy/ David Foenkinos

2004

Le potentiel érotique de ma femme

Argo

Hektor, vášnivý sběratel, jenž kromě jiného sbíral párátka na jednohubky, volební odznaky, obrazy lodí zakotvených v přístavu, zaječí packy, zvuky z pěti hodin ráno, chorvatská přísloví, koule schodišťových zábradlí, první stránky románů, sýrové etikety, hračky z Kinder vajíček, chvíle strávené s tebou, oprátky, se zamiloval a oženil. A začal sbírat svou ženu. Vtipný román plný laskavého humoru na absurdní strunu, přeložený do mnoha světových jazyků, ověnčený cenou Rogera Nimiera.


GIF - 11.2 kb

- Král Svĕta/ René Guénon

Le Roi du Monde

1927

Přeložili : Oldřich Kalfiřt

Malvern

René Guénon (1886-1951), francouzský filosof a matematik, který po zasvěcení do súfismu přijal jméno Abdel Wahid Jahía, patří k nejznámějším představitelům tzv. tradicionalistické školy. Z velkého množství jeho děl věnovaných především srovnávací spiritualitě, symbolismu a kritice západní společnosti se českému čtenáři představil zatím jedinou knihou Krize moderního světa. V předkládané studii Král světa se z perspektivy tradičních metafyzických a esoterních nauk zabývá posvátnou symbolikou duchovního středu světa, „zemí živých“.


JPEG - 4.5 kb

- HALÓ, AFRIKO! /Rodrigue Yao Norman

Allo l’Afrique!

Přeložili: Matylda a Michal Lázňovských

Edice Současná hra

Tožský autor ve své hře řeší zásadní dilema Afričanů, žijících v Evropě. Dva bratři, kteří přišli před lety z Afriky do Belgie se rozhodují, zda se vrátit do Afriky, nebo zůstat. Napjatý noční rozhovor odkrývá složitost existence černého imigranta v Evropě, jeho ponižující postavení, věčné balancování na hranici legality a kriminality. Vyvstává otázka, co je ještě možné přijmout a kde už je překročena hranice lidské důstojnosti. Hra dává nahlédnou nejen do života Afričana v postavení imigranta, ale ukazuje také naši evropskou civilizaci v poněkud jiném světle, než v jakém jsme ji schopni vidět sami.


JPEG - 17.4 kb

- Rabínův kocour II. Malka, král lvů/Joann Sfar

2002

Přeložila: Magdalena Křížová

Garamond

Druhé album série poetických komiksů o rabínovu kocourovi nás opět zavádí do meziválečného Alžírska a setkáme se v něm vedle starého známého „židovského“ kocoura, rabína a jeho dcery i s dalšími postavami – objeví se tu rabínův bratranec Malka, neohrožený svůdce žen, se svým ochočeným lvem, arabský šejk Mohamed Sfar s oslem, co umí zpívat zhudebněné básně svého pána, či mladý a pohledný rabín z Paříže, který zřejmě přijíždí našeho rabína vystřídat… Vtipný, chytrý a originální grafický román významného francouzského kreslíře čtenářům poodhaluje málo známý svět sefardských Židů a s neodolatelným humorem vykresluje atmosféru magického, sluncem zalitého Orientu.


Tisíc plošin / Deleuze

Překlad : Michal Pacvoň

Nakladatel : Herrmann a synové


Kolektivní paměť / Halbwachs M.

Překlad : Yasar Abu Ghosh, Marie Černá, Kateřina Gajdošová, Barbora Spalová

Nakladatel : Slon

Klasická studie, dnes často uváděná v souvislosti s rozvojem tzv. historické sociologie. Francouzský sociolog ze školy E. Durkheima ukazuje, že sociální paměť není soubor libovolných vzpomínek, ale složitá sociální konstrukce určovaná rytmem velkých společenských a historických procesů.


Féerie pro jindy / Louis Ferdinand Céline

Překlad : Anna Kareninová

Nakladatel : Atlantis


Céline 1932-1944. část druhá. Čas běsů a pronásledování / Gibault F.

Překlad : Anna Kareninová

Nakladatel : Atlantis


Feudální společnost / Marc Bloch

Překlad : Irena Kozelská

Nakladatel : Argo

Blochova Feudální společnost představuje dnes již klasický pokus o postižení totálních dějin středověké společnosti. Na rozdíl od Králů divotvůrců zde autor předkládá syntetický výklad dějin západní Evropy od pozdní antiky po ranou renesanci. Důsledně přitom vychází z jím formulované a prosazované komparativní metody. Jeho komparativní pohled na středověké dějiny se však nesoustředí na vývoj v jednotlivých teritoriích, nýbrž naopak na sledování konkrétních jevů (lenní vztahy, obchod, intelektuální inovace, proměny zemědělství, rytířská kultura, zrození měšťanstva) v různých prostorových a časových souřadnicích, s důrazem na neustálou dynamiku středověkých dějinných procesů.

Tisknout článek Verze pro tisk