Překladatelé

- POBYTOVÁ STIPENDIA A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO NAKLADATELE - MINISTERSTVO KULTURY A KOMUNIKACE -

- Pobytová stipendia pro zahraniční překladatele

Tato finanční pomoc je určena zahraničním překladatelům, kteří by chtěli odjet do Francie a věnovat se tam překladu francouzských knih. Cílem této pomoci je rozvíjet síť profesionálních překladatelů z francouzštiny do cizích jazyků a podporovat vydávání francouzských děl v zahraničí.

Překladatelé musí obhájit svůj projekt překladu nějakého francouzského díla, který musí být smluvně zajištěn se zahraničním nakladatelem. Překladatelé také musí mít bydliště v zahraničí. Přijímají se všechny literární žánry (literatura, poesie, literatura pro mládež, humanitní a sociální vědy) a všechna díla, včetně těch, která spadají do veřejné sféry.

-  1 800 eur měsíčně na pokrytí výdajů spojených s pobytem, kromě cestovních výdajů ;
- délka pobytu : jeden až tři měsíce nebo až šest měsíců u mimořádných projektů.

Nejbližší uzávěrka přihlášek je 25. srpna 2011.

Word - 78 kb
Dossier de candidature - Bourses traducteurs

Pro více informací: http://www.centrenationaldulivre.fr
- Dotace na překlady francouzských děl do cizích jazyků

Tyto dotace usnadňují překládání původních francouzských děl, protože hradí část nákladů na překlad knih, jejichž práva byla již postoupena nakladatelem nebo jsou předmětem jednání. Projekt musí předložit francouzský nakladatel, vlastník autorských práv k překládanému dílu. Všechny jazyky jsou akceptovány.

Vybrané ediční oblastí : literatura obecně, humanitní vědy, věda a technika, divadlo, komiksová literatura, literatura pro mládež. Vyloučeny jsou : školní učebnice, praktické průvodce a časopisy, ale také díla, spadající do veřejné sféry.

Práva musí být předem postoupena. Přesto nakladatelé mohou výjimečně předložit žádosti, ve kterých bylo dohodnuto se zahraničním nakladatelem provizorní postoupení práv nebo opce : v takovém případě hovoříme o dohodě o souhlasu.

Přeložené dílo nesmí být vydáno dříve než budou oznámeny výsledky komise.

http://www.centrenationaldulivre.fr


- MEZINÁRODÍ FEDERACE PŘEKLADATELŮ -

Mezinárodní federace překladatelů je mezinárodní uskupení sdružení překladatelů, tlumočníků a terminologů. Jejími členy je více než sto sdružení z asi padesáti zemí. Cílem federace je propagace profesionality v oborech, které zastupuje. Zabývá se rovněž podmínkami výkonu této profese v různých zemích a snaží se propagovat práva překladatele a svobodu vyjadřování.

http://www.fit-ift.org


- MEZINÁRODNÍ KOLEJ LITERÁRNÍCH PŘEKLADATELŮ (ARLES) -

Hlavním posláním CITL je poskytovat pobyty profesionálním překladatelům z celého světa. Kolej neposkytuje žádné kurzy a nezajišťuje žádné ediční služby.
-  CITL také rozvíjí dvoustranné mezinárodní vztahy s některými zeměmi formou vzdělávacích seminářů v rámci celoživotního vzdělávání pro začínající i zkušené překladatele.
-  Kolej dále vystupuje jako iniciátor celé řady kulturních pořadů, kolokvií a kulatých stolů ve městě Arles a okolí.

http://www.atlas-citl.org


- DŮM ANTOINA VITEZE – MEZINARODNÍ CENTRUM DIVADELNÍHO PŘEKLADU -

Dům Antoina Viteze (významný francouzský divadelní režisér, pozn. překl.) je asociací, sdružující jazykovědce a divadelníky, kteří si přejí společně pracovat na propagaci divadelního překladu a na objevování mezinárodního repertoáru a moderních dramaturgií. Tento cíl, který byl vytýčen již před třinácti lety zakladateli asociace, k nimž patřil i Jean-Michel Déprats (francouzský překladatel Shakespeara, univerzitní profesor, pozn. překl.), dodnes zůstává důvodem jeho existence.

www.maisonantoinevitez.fr


- DŮM ZAHRANIČNÍCH SPISOVATELŮ A PŘEKLADATLŮ V SAINT-NAZAIRE -

Přijímá ve Francii spisovatele a překladatele z celého světa.
M.E.E.T nabízí pobyty spisovateli i překladateli současně. Poskytne mu stipendium a velký byt v desátém patře budovy nad přístavními doky a loděnicemi Saint-Nazaire při ústí řeky Loiry.

M.E.E.T pravidelně pořádá kolokvia, veřejná čtení a setkání spisovatelů.
M.E.E.T každoročně organizuje a uděluje dvě Literární ceny:
-  Cenu Laure-Bataillon za nejlepší dílo roku v oblasti fikce vydané ve francouzském překladu.
-  Cenu mladé latinskoamerické literatury Objev roku pořádanou v Latinské Americe.

M.E.E.T má také své nakladatelství. Každým rokem vydává několik knih v dvojjazyčném provedení a publikuje také literární časopis meet.

www.meet.asso.fr


- EVROPSKÁ SÍT MEZINÁRODNÍCH CENTER LITERÁRNÍCH PŘEKLADATELŮ -

RECIT je evropská síť 10 center literárního překladu, která nabízí možnosti stáží pro překladatele a organizuje setkání se spisovateli.

www.recit-trad.eu


- INDEX TRANSLATIONIUM -

Repertorium přeložených děl z celého světa, jediná mezinárodní bibliografie překladů. Databáze obsahuje kumulativní bibliografické informace o přeložených knihách, vydaných od roku 1979 v asi sto zemích UNESCO, tedy přes 1.500.000 anotací ze všech oborů: literatura, sociální a humanitní vědy, exaktní a přírodní vědy, umění, historie, atd. Aktualizace probíhá každé čtyři měsíce.

http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.fr.shtml

Tisknout článek Verze pro tisk