Česko-francouzské bilingvní studium

1. Specifická struktura s jedinečnou kvalitou

Bilingvní sekce představují jedinečný prvek v česko-francouzských vztazích a od svého vzniku jsou stěžejním bodem dvoustranné spolupráce v oblasti školství. Nabízejí excelentní obor vzdělání s vynikající kvalitou, který z těchto sekcí vytváří „inkubátor budoucích frankofonních elit” a „perlu” jazykové politiky Francouzského velvyslanectví v České republice. Od svého vzniku tak představují prioritu pro Francouzské velvyslanectví i pro české ministerstvo školství.

2. Průběh studia

Studium na bilingvních sekcích je šestileté a je zakončeno bilingvní maturitní zkouškou.

V 1. a 2. ročníku studia probíhá intenzivní výuka francouzského jazyka v rozsahu 10 hodin týdně. Vyučovacím jazykem v ostatních předmětech je jazyk český.

Od 3. do 6. ročníku studia se vedle rozšířené výuky francouzského jazyka a literatury vyučují ve francouzštině vybrané nejazykové předměty: matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis.

Pro přehled učebního plánu pro předměty Francouzský jazyk a Francouzský jazyk a literatura a dalších vybraných nejazykových předmětů klikněte zde.

Česko-francouzské bilingvní sekce neposkytují čistě jazykové vzdělání, ale orientují se převážně na přírodovědné předměty a zároveň studentům umožňují dosáhnout vynikající úrovně v mluvené i psané francouzštině. Jedinečnost tohoto studia spočívá ve spojení dvou pedagogických přístupů – „české tradice“, která klade důraz na encyklopedické znalosti, a „francouzského přístupu“, který rozvíjí argumentační strategie. Jinými slovy lze toto studium označit jako „bikulturní“.

Používání francouzských učebnic ve výuce vede české vyučující k tomu, aby změnili svoji dosavadní výukovou praxi. Bilingvní sekce pravidelně dostávají učebnice z Francie a další pedagogickou dokumentaci.

3. Učitelé na bilingvních sekcích

Bilingvní výuka klade na pedagogy velmi vysoké požadavky, a proto je nezbytné, aby se nadále vzdělávali. Čeští vyučující, kteří si na bilingvních sekcích přejí vyučovat nejazykový předmět ve francouzštině, mají tudíž k dispozici nabídku specificky zaměřených odborných seminářů a stáží:

- semináře věnované metodice výuky daného nejazykového předmětu,
- „praktické stáže s odborným dohledem“ na francouzských partnerských školách,
- jazykové kondiční kurzy,
- stáže dalšího vzdělávání v daném předmětu v České republice a/nebo na Slovensku.

Týmová práce mezi českými a francouzskými vyučujícími je nezbytná jak uvnitř každé ze sekcí a v každém vyučovaném předmětu, tak také v rámci všech čtyř bilingvních sekcí. Francouzští vyučující na bilingvních sekcích koordinují síť vyučujících daného předmětu, zajišťují kontakt s Francouzským velvyslanectvím v rámci organizace dalšího vzdělávání v České republice a také dohlížejí na to, aby bilingvní studium probíhalo podle schválených vzdělávacích programů tak, aby všichni studenti dosáhli srovnatelné úrovně a mohli úspěšně vykonat bilingvní maturitní zkoušku.

4. Hodnocení žáků a bilingvní maturita

Na celostátní úrovni působí koordinační centrum, které dohlíží na dodržování vzdělávacích programů tak, aby studenti všech čtyř sekcí byli na jednotné úrovni a vyhověli požadavkům závěrečné zkoušky. Proto na konci každého ročníku studenti skládají srovnávací testy ve všech předmětech vyučovaných ve francouzském jazyce.

Na konci 5. ročníku studenti skládají první část maturitní zkoušky z předmětu Francouzský jazyk a literatura (písemná a ústní zkouška).

Na konci 6. ročníku studenti skládají bilingvní maturitní zkoušku z ostatních předmětů:

- český jazyk a literatura: písemná a ústní zkouška a didaktický test (komplexní zkouška)
- matematika: písemná zkouška ve francouzštině
- dvě zkoušky z nejazykových předmětů ve francouzštině: zkouška je kombinovaná a skládá z písemné a ústní zkoušky (student si volí dva z francouzsky vyučovaných předmětů: fyzika, chemie, dějepis, zeměpis)

Zadání písemných zkoušek je totožné na všech bilingvních sekcích v České republice a koná se podle společného schematu, tj. ve stejný den a ve stejném čase.

Zkouška z českého jazyka a literatury se koná podle Jednotného zkušebního schematu společné části maturitní zkoušky. Více o české státní maturitě viz na stránkách www.novamaturita.cz.

5. Kam dál po bilingvní maturitě?

Všichni absolventi bilingvních sekcí si přejí pokračovat ve studiu na vysoké škole. Průměrná úspěšnost při přijímacích zkouškách je 97 % (celorepublikový průměr činí 50 %). Vybírají si zpravidla studium filologie, ekonomie, politologie, medicíny, práv, přírodovědných nebo technických oborů.

Čtyři vysoké školy v České republice nabízejí absolventům těchto sekcí další obory vzdělání ve francouzštině a možnost pokračovat na vysokoškolské úrovni v cestě za špičkovým vzděláním, a to v oblasti managementu, ekonomie, práva, veřejné správy a společenských věd.

Pro více informací o těchto frankofonních oborech viz zde.

Tisknout článek Verze pro tisk