Vzdělávací systém ve Francii

1. Jak funguje francouzský vzdělávací systém?

Povinná školní docházka ve Francii je od 6 do 16 let. Do primárního cyklu vzdělávání se zahrnuje již předškolní vzdělávání v mateřských školách (3 – 6 let) a dále tzv. écoles élémentaires, které navštěvují žáci od 6 do 10 let (v české vzdělávací soustavě tomuto cyklu odpovídá 1. stupeň na základní škole).

Nižší sekundární vzdělávání se realizuje na tzv. collège (v české vzdělávací soustavě tomuto cyklu odpovídá 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázium). Tyto školy navštěvují žáci ve věku 10 – 15 let. Ve Francii systém víceletých gymnázií neexistuje.

Vyšší sekundární vzdělávání se realizuje v rámci střední školy, tzv. lycea (fr. lycée). Tyto školy navštěvují studenti ve věku 15 – 18 let. Všeobecně i odborně vzdělávací obory jsou ukončeny francouzskou státní maturitní zkouškou.

Vedle středních škol ukončených maturitní zkouškou i ve Francii existují školy nabízející střední vzdělání s výučním listem.

Po ukončení střední školy mohou studenti pokračovat na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

2. Jaké typy středních škol existují ve Francii?

Po ukončení studia na collège (15 let) mohou žáci pokračovat ve studiu na střední škole (lyceu). Podobně jako v České republice existují i ve Francii obory studia ukončené státní maturitní zkouškou. Rozdíl je ale ten, že studium trvá tři roky a studenti tedy maturují v 18 letech, o rok dříve než studenti na českých středních školách. Podle zvoleného oboru studia se rozlišují tři typy lyceí:

lycée général = gymnázium (úplné střední všeobecné vzdělání)
lycée technologique = střední odborná škola (úplné střední odborné vzdělání s maturitou)
lycée professionnel = střední odborné učiliště (úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou)

3. Jak je organizována výuka na středních školách ve Francii?

Ve Francii výuka probíhá od pondělí do pátku, na některých školách také v sobotu dopoledne. Ve středu odpoledne obvykle výuka není a studenti mají volno.

Vyučování začíná v 8 hod. ráno a trvá až do odpoledních hodin (zpravidla se končí kolem 16. -17. hod.).

Jedna vyučovací hodina trvá 55 min. Z důvodů organizace studia některé školy přistoupily ke zkrácení vyučovací hodiny u vybraných předmětů, nicméně celkový počet hodin odučených v daném předmětu za celý školní rok musí odpovídat schválenému učebnímu plánu pro daný ročník.

Učební plán povinně vyučovacích předmětů představuje v průměru 27 hodin týdně.

Oproti tradičnímu číslování ročníků studia na českých školách (vzestupně) se ve Francii názvy jednotlivých ročníků na lyceích číslují sestupně:

Seconde = 1. ročník
Première = 2. ročník
Terminale = 3. ročník

4. Které předměty se studenti učí na středních školách typu gymnázium (lycée général)?

4.1. Ročník Seconde

V ročníku Seconde mají všichni studenti ve svém rozvrhu zapsány tyto povinně vyučovací předměty (fr. enseignements communs)::

- francouzština
- dějepis
- zeměpis
- cizí jazyk
- další cizí jazyk
- matematika
- fyzika
- chemie
- biologie
- tělocvik
- etická a občanská nauka
- individuální příprava

Vedle těchto povinných předmětů si studenti volí další 1-2 povinně volitelné předměty (fr. enseignements d’exploration), příp. si mohou přibrat také 1 nepovinný předmět (fr. enseignement facultatif).

Učební plán v ročníku Seconde si můžete stáhnout zde.

Další informace o studiu v ročníku Seconde naleznete zde (vzdělávací portál francouzského ministerstva školství).

4.2. Ročník Première

Od ročníku Première se studium na gymnáziích (lycée général) dělí na tři větve (fr. série):

- série L (= littéraire), tj. větev se zaměřením na cizí jazyky a literaturu (též humanitní větev)
- série ES (= économique et sociale), tj. ekonomická a společenskovědní větev
- série S (= scientifique), tj. přírodovědná větev

Ve všech výše uvedených větvích mají studenti v rozvrhu zapsány následující povinně vyučovací předměty (fr. enseignements communs):

- francouzština
- dějepis
- zeměpis
- cizí jazyk
- další cizí jazyk
- tělocvik
- etická a občanská nauka
- mezipředmětový seminář
- individuální příprava

K těmto povinným předmětům se přibírají další 3 povinné předměty specializace (fr. enseignements spécifiques):

- série L: francouzská literatura, četba literárních textů v cizím jazyce, přírodní vědy (fr. "sciences")
- série ES: společenské a ekonomické vědy, matematika, přírodní vědy (fr. "sciences")
- série S: matematika, fyzika, chemie, biologie (příp. inženýrské vědy)

Dále si studenti volí ještě 1 povinně volitelný předmět specializace (pouze větve "L" a "S") a příp. také 1-2 nepovinné předměty.

Učební plány v ročníku Première si můžete stáhnout kliknutím na zvolené zaměření studia:

- Première L
- Première ES
- Première S

Další informace o studiu v ročníku Première naleznete zde (vzdělávací portál francouzského ministerstva školství).

Zde si prohlédněte srovnávací tabulku vzdělávací soustavy ve Francii a v ČR (v sekundárním vzdělávání v ČR je zohledněno pouze vzdělávání ukončené maturitní zkouškou).

5. Jaké cizí jazyky se studenti ve Francii učí?

Ve Francii se na střední škole studenti učí povinně dva cizí (živé) jazyky (fr. langues vivantes, ve zkratce LV).

První cizí jazyk (zpravidla angličtina) se vyučuje povinně již od 2. třídy na école élémentaire (základní škola).

Povinná výuka dalšího cizího jazyka začíná v předposledním ročníku na collège (pro srovnání: jedná se o ekvivalent 8. třídy na základní škole v ČR). Nejčastěji se jedná o němčinu a španělštinu.

Na střední škole studenti pokračují ve studiu obou těchto cizích jazyků. V rámci povinně volitelných resp. nepovinných předmětů mají možnost zvolit si ještě jeden cizí jazyk (italština, portugalština, ruština, čínština, japonština aj.), vždy ovšem záleží na možnostech školy (aprobovaní učitelé apod.).

Co se týče studentů z České republiky, kteří budou vysláni ke studiu na lyceum do Francie (zpravidla se tito studenti na české škole učí pouze anglicky a francouzsky), pro ty se stává francouzština vyučovacím, nikoli cizím jazykem, tzn. že ve svém rozvrhu budou mít angličtinu jako prioritní cizí jazyk (fr. "LV1"). Ti ze studentů, kteří se již v České republice učí nějaký další cizí jazyk (kromě AJ a FJ), v něm mohou pokračovat i na lyceu, a sice za předpokladu, že škola daný jazyk nabízí jako další cizí jazyk (fr. "LV2"), příp. si mohou zvolit jiný cizí jazyk v rámci povinně volitelných nebo nepovinných předmětů.

6. Bude český student známkován během školního roku a bude dostávat vysvědčení?

Ano. Vzhledem k tomu, že český student bude řádně zapsán ke studiu jako jeho francouzští spolužáci, bude mít také stejné povinnosti jako oni, tzn. bude dostávat domácí úkoly a vykonávat písemné/ústní zkoušky v průběhu školního roku.

Školní rok se ve Francii dělí na tři klasifikační období, tzv. trimestre, tzn. že studenti dostanou v průběhu školního roku celkem tři vysvědčení (fr. bulletin scolaire).

7. Kde si student obstará školní učebnice?

Ve většině případů zapůjčuje škola učebnice svým studentům zdarma na celý školní rok příp. studenti složí na začátku školního roku kauci, která je jim vrácena na konci školy, kdy se učebnice vracejí. Pokud studenti nemají možnost bezplatné zápůjčky, mohou si zakoupit již použité učebnice v rámci školou organizované burzy knih. Existují také školy, kde studenti dostanou zdarma kartu s nabitým kreditem, která slouží k nákupu nových učebnic ve smluvních knihkupectvích.

8. Může se student vracet domů v průběhu školního roku?

Ano, student se může do České republiky vracet během školních prázdnin, a to celkem čtyřikrát do roka: na dušičkové/podzimní prázdniny (2 týdny), na Vánoce (2 týdny), na zimní prázdniny (2 týdny, únor/březen) a na jarní prázdniny (2 týdny, duben/květen).

Podzimní a vánoční prázdniny se konají na všech školách ve Francii ve stejnou dobu. V případě zimních a jarních prázdnin závisejí konkrétní termíny na lokalitě školy.

9. Zůstává student během studia ve Francii i nadále studentem střední školy v ČR? Jakým způsobem je mu uznáno studium v zahraničí?

Rozlišují se dva případy:

- student přeruší studium v ČR po dobu studia na lyceu ve Francii, tzn. že přestane být studentem své kmenové školy. Po svém návratu do ČR student buď pokračuje v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, anebo pokračuje se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti (tzn. že pokračuje se stejnou třídou, do které chodil předtím, než odjel studovat do Francie). Odpovídající znalosti se ověřují formou rozdílových („komisionálních“) zkoušek, a to v průběhu školního roku (např. během prázdnin, kdy se student vrací domů do ČR) nebo na konci letních prázdnin resp. na začátku nového školního roku. O tom, z jakých předmětů student koná rozdílové zkoušky, rozhoduje ředitel školy.

- student má individuální vzdělávací plán, tzn. že studium v ČR nepřerušuje a souběžně s výukou na lyceu ve Francii plní školní povinnosti i vůči své kmenové škole (např. formou samostudia, e-mailových konzultací s vyučujícím v ČR apod.). I v tomto případě student koná rozdílové zkoušky z předmětů, které stanoví ředitel školy.

V každém případě je doporučováno, aby si student, který od září nastoupí ke studiu na lyceum ve Francii, předem dojednal s ředitelem své školy, zda po dobu svého studia na střední škole ve Francii bude přerušovat studium v České republice, nebo zda bude mít individuální vzdělávací plán.

Více informací se dozvíte zde.

Tisknout článek Verze pro tisk